Parselasyon
ParselasyonHam durumda bulunan arazilerin imar parseline dönüştürülmesi sürecinde gerçekleştirilen idari işlemler dizisine parselasyon deniyor.  Plan sınırları içindeki araziler şekillendiriliyor. Tapuya tescil işlemini esas alan plan da parselasyon planı olarak ifade ediliyor. İmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sora yürürlüğe giriyor. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılıyor. Ayrıca mutat vasıtalarla duyuruluyor.  Bu sürenin sonunda kesinleşiyor tashih edilecek planlar hakkında da bu hükümler uygulanıyor. Parselasyon planı, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerinde esas alınan umumi hizmet alanlarının kamu eline geçmesini de sağlamak amacı ile hazırlanan, arazi ve arsa düzenleme işlemini ve kıyı kenar çizgisini de gösteren, dağıtım cetveli ve bu cetvele ilişkin açıklama raporu ile bir bütün olarak yürürlükteki harita yapımı standartları ile tapu ve kadastro standartlarına uygun olarak, bakanlıkça düzenlenen harita muelliflik yeterlilik belgesine sahip harita kadastro mühendislerince hazırlanan planlar olarak karşımıza çıkıyor. Parselasyon işlemi; ilgili belediyeler ya da belediyeler tarafından özel bir kuruluşa yaptırılabiliyor. Bu plan; kooperatif evleri, aile içi arazi bölüşmeleri gibi durumlarda sık olarak revize ediliyor.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- deneme
- Halihazır Harita İmar Uygulaması
- Yer Tespiti
- Kum ve Maden Ocağı Haritaları
- İfraz ve Tevhid
- Yola Terk
- Aplikasyon Hizmetleri
- Kamulaştırma Haritaları
- Plan Kote
- Teknik Uygulama Sorumluluğu
 
 
Pro WEB